การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยออนไลน์ ประจำปี 2564 ประเภทคู่มินิบริดจ์เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี

การแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยออนไลน์ ประจำปี 2564

ประเภทคู่มินิบริดจ์เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี

8:30-11:30 รอบคัดเลือก

ที่นั่งชื่อสังกัดจังหวัดScore%Rank
1EWชิวานนท์ อินทวงษ์ - ชัชนันท์ อินทวงษ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร70.473.331
2EWธารินทร์ วิลัย - วรินธรณ์ บุญจริงโรงเรียนคูเมืองวิทยาชัยภูมิ67.169.902
4NSทักษ์ดนัย ลี่ - ณัฐพงศ์ ชูแสงโตโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์นครปฐม53.755.943
3EWทินกร สาระพงษ์ - ศิริมงคล สังกรมโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว49.351.354
5NSกันตพัฒน์ สิทธิเวช - วริษฐา พรายเพชรสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยองระยอง41.343.025
1NSชัยชนก ทิมละม่อม - ศุภาพัชญ์ ทรัพย์ชูงามโรงเรียนราชวินิตบางแก้วสมุทรปราการ39.741.356
4EWภัทรพรรณ เกษกุล - อนุธิดา เดชวงศ์โรงเรียนอำนาจเจริญอำนาจเจริญ3839.587
2NSวชิรพงษ์ สีดา - จิรันธนิน จันทร์พันธ์โรงเรียนอำนาจเจริญอำนาจเจริญ37.639.178
3NSก้องกิดาการ ครุฑเกตุ - จักรพันธ์ เหล่าวชิรวงศ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร3536.469
ที่นั่งชื่อสังกัดจังหวัดScore%Rank
1NSภัณฑิรา สุขจ่าง - เสาวภา พวงขจรโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย64.366.981
5NSทัพพ์เทพ ฤกษ์ดีทวีกุล - บุญพิศุทธ์ จิตตริยพงษ์โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์กำแพงเพชร5759.382
4NSตฤณภัท ภัทรพฤทธิ์ธาดา - สุรชัช ศรีสุทธิ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยองระยอง5355.213
3EWวัชรวิทย์ ศิริทรัพย์ - เหมือนเดิม นฤบดินทร์โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์นครปฐม52.554.694
3NSณัฐวดี บุญมี - นภสร ดีงามโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย50.752.815
4EWนภัทร ขันชัย - พลอยไพลิน ศรีกรชำนาญโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมหาสารคาม50.352.406
2NSตรัย ครุฑเกตุ - สิริภัสสร จิตตริยพงษ์โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์กำแพงเพชร42.744.487
2EWวนิดา พิลัยวรรณ - ลลิตา ยศรุ่งเรืองโรงเรียนคูเมืองวิทยาชัยภูมิ37.238.758
1EWฐิติ โพธิ์คำ - เกียรติชัย นนทบุตรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร2222.929
ที่นั่งชื่อสังกัดจังหวัดScore%Rank
3EWวรพจน์ สิงห์สาวแห - วรพล สิงห์สาวแหโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร5363.101
4NSทิวากร ประการแก้ว - ฐิติพัทธ์ สีฟ้าโรงเรียนอำนาจเจริญอำนาจเจริญ4654.762
1NSธนโชติ บุญมา - รชต ทัฬหสิริพงษ์โรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย4351.193
3NSจิรวัฒน์ ลาบุญตา - ธีรภัทร สอนกลิ่นโรงเรียนคูเมืองวิทยาชัยภูมิ4351.193
4EWปิยะธิดา ปะสาวะกา - ณภัทร ปะตาทะโยโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมหาสารคาม4250.005
2NSนันทพัทธ์ บ่อคำ - ธนดล ทับเนินทองโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย4047.626
1EWอลิษา จันดาหาร - สุธาสินี สังกรมโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว3946.437
2EWอินทัช ยิ้มน้อย - ณฐพงศ์ ทองดำโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์นครปฐม3035.718
ที่นั่งชื่อสังกัดจังหวัดScore%Rank
4EWดวงกมล เสวิสิทธิ์ - กันถิกา ไชยโคตรโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว5767.861
4NSวีระพงษ์ ประสมคำ - ราเชน กรแก้วโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร5059.522
3NSพีระพันธ์ ประสมคำ - พูลนะทรัพย์ จันทะมาศโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร45.754.403
2EWณัฐดนัย สุวรรณศรี - สุประวีณ์ ช้อนทองโรงเรียนอำนาจเจริญอำนาจเจริญ45.454.054
2NSฐิติวัลค์ ปานโต - อรอนงค์ ฝางคำโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว43.451.675
3EWเอื้ออังกูร กิจจาปารมี - พงศ์พิชญะ เพ็งเภาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระยองระยอง36.343.216
1EWอมัจจ์ กอเซ็ม - ภานุวัฒน์ พัฒนาโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์นครปฐม29.735.367
1NSธีรดนัย กลัมพากร - นวีย์ธรรศ ทรัพย์เเสงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ ปทุมวันกรุงเทพมหานคร27.332.508

13:00-16:30 รอบชิงชนะเลิศ

ที่นั่งชื่อสังกัดจังหวัดScore%Rank
2NSทัพพ์เทพ ฤกษ์ดีทวีกุล - บุญพิศุทธ์ จิตตริยพงษ์โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์กำแพงเพชร11065.481
3NSทิวากร ประการแก้ว - ฐิติพัทธ์ สีฟ้าโรงเรียนอำนาจเจริญอำนาจเจริญ10260.712
3EWภัณฑิรา สุขจ่าง - เสาวภา พวงขจรโรงเรียนอุดมดรุณีสุโขทัย8349.403
1NSวรพจน์ สิงห์สาวแห - วรพล สิงห์สาวแหโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร7947.024
1EWธารินทร์ วิลัย - วรินธรณ์ บุญจริงโรงเรียนคูเมืองวิทยาชัยภูมิ7947.024
4NSดวงกมล เสวิสิทธิ์ - กันถิกา ไชยโคตรโรงเรียนวังหลังวิทยาคมสระแก้ว7745.836
4EWชิวานนท์ อินทวงษ์ - ชัชนันท์ อินทวงษ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร7242.867
2EWวีระพงษ์ ประสมคำ - ราเชน กรแก้วโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมยโสธร7041.678